NXY-059 do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 7

Dyskusja
Ta druga próba NXY-059 obejmowała dużą próbkę pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym. Chociaż badanie było odpowiednio zasilane, aby wykryć klinicznie użyteczną różnicę w pierwotnym punkcie końcowym, zmodyfikowany wynik Rankina, nie udało się potwierdzić skuteczności NXY-059.
ŚWIĘTA pokazałem obiecujące wyniki, zmniejszając globalną niepełnosprawność.3 Wpływ na niepełnosprawność był umiarkowany, ale uważano, że jest zgodny z neuroprotekcyjnym działaniem. Chociaż nie było znaczącego wpływu na wcześniej określone drugorzędne punkty końcowe, analizy post hoc wykazały korzystne trendy dla innych punktów końcowych.4 Ponadto pacjenci leczeni alteplazą i NXY-059 mieli mniej wylewów mózgowych.3 Udoskonaliliśmy protokół SAINT II po udana próba SAINT I; zmiany obejmowały zwiększenie liczebności próby od 1700 do 3200 pacjentów, zmienione podejście do analizy wyniku NIHSS i prospektywną analizę krwotoku śródmózgowego. Jednak żadna z korzyści wykazanych w SAINT I nie została potwierdzona w badaniu SAINT II. Z wyjątkiem łagodnej, bezobjawowej hipokaliemii, liczba i rodzaje zdarzeń niepożądanych oraz ciężkie zdarzenia niepożądane, w tym zdarzenia neurologiczne, były podobne w obu grupach.
W obliczu sprzecznych wyników dwóch kluczowych badań NXY-059, musimy zbadać możliwe wyjaśnienia. W tych badaniach zastosowano niemal identyczne protokoły, przy minimalnych różnicach w analizie statystycznej. Z wyjątkiem częstszego stosowania alteplazy w SAINT II (44% w porównaniu do 29%), wyjściowa charakterystyka i cechy demograficzne populacji badania były podobne. W obu badaniach średni czas do podania był krótszy niż 4 godziny, a docelowy poziom leku w osoczu został osiągnięty i utrzymany u ponad 95% pacjentów.
Najpierw zastanawialiśmy się, czy sprzeczne wyniki dwóch badań mogą być związane z wyższym wskaźnikiem wykorzystania alteplazy w SAINT II. Jednakże, nie znaleźliśmy żadnych dowodów na interakcję między użyciem alteplazy i efektem NXY-059 w obu próbach. Chociaż nie możemy całkowicie wykluczyć efektu sufitu w SAINT II, wynikającego z już maksymalnej poprawy z powodu stosowania alteplazy, monoterapia NXY-059 była również nieskuteczna. Na podstawie tych danych nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat argumentów za lub przeciwko włączeniu pacjentów leczonych alteplazą w przyszłych próbach domniemanych środków neuroochronnych.
Nie używaliśmy obrazowania perfuzyjnego jako kryterium wyboru dla tego badania. Można sobie wyobrazić, że jakikolwiek efekt terapeutyczny mógłby zostać rozcieńczony przez włączenie pacjentów z ustalonym zawałem lub bez niedoboru perfuzji w czasie randomizacji. Jednak ze względu na dużą liczebność próby i spodziewany wysoki odsetek pacjentów, u których wady nadal występowałyby w ciągu 4 godzin od wystąpienia udaru mózgu, nie sądzimy, aby zastosowanie obrazowania zmieniło wynik tego badania. Ponadto nie gromadziliśmy danych dotyczących podtypu udaru, ale nie znaleźliśmy żadnych dowodów na podstawie danych dotyczących nasilenia udaru, na które wpływ wywarł wpływ podtypu udaru.
Nie uważamy, że nasze podejście statystyczne było odpowiedzialne za fałszywy pozytywny wynik w SAINT I
[podobne: alfa ordynacka, bogusław leśnodorski twitter, żaneta płudowska ]