Różnice w zatwierdzaniu przez firmy ubezpieczeniowe ubezpieczenia autologicznego przeszczepu szpiku kostnego w przypadku raka piersi ad 5

Różnice nie zdają się wynikać wyłącznie z języka umowy, ponieważ przyczyną odmowy w prawie wszystkich przypadkach był eksperymentalny lub eksperymentalny charakter terapii. Ta sama heterogeniczność pomiędzy wnioskami i wśród ubezpieczycieli jest widoczna również w pojedynczym badaniu z udziałem kobiet z chorobą przerzutową, poddanych terapii AFM (P = 0,005). Ponieważ otrzymaliśmy skierowania do tych badań z bardzo szerokiego obszaru geograficznego, możliwe było porównanie w ograniczonym zakresie częstotliwości zatwierdzeń ubezpieczeń przyznanych przez 38 indywidualnych planów Blue Cross-Blue Shield dla pacjentów w tych badaniach. Ta sama niejednorodność częstości zatwierdzeń była widoczna w różnych planach Blue Cross-Blue Shield (P <0,001). Czternaście z 38 planów zatwierdziło ogółem 43 wnioski o ustalenie warunków wstępnych. Pięć z planów odrzucało jedną prośbę. Pozostałe 19 planów zatwierdziło niektóre (112 lub 67 procent) łącznie 167 wniosków, ale nie inne, z częstotliwością zatwierdzania od 20 procent do 96 procent. Trzy skierowania z kanadyjskiego systemu opieki zdrowotnej zostały zatwierdzone do pokrycia; wniosków złożonych do siedmiu organizacji opieki zdrowotnej (HMO), wszystkie z danego planu zostały zatwierdzone lub odrzucone, z wyjątkiem jednego HMO, dla którego decyzje były niejednorodne. Nie było zmian w rocznej częstotliwości zatwierdzania w okresie, w którym dokonano obserwacji.
Dyskusja
Opłacalny rozwój i ocena nowych terapii wymagają, aby pacjenci byli włączani w kliniczne badania mające na celu testowanie hipotez i ocenę wyników. Pod tym względem przedstawione tu dane mają ważne implikacje dla polityki zdrowotnej. Większość wniosków o ubezpieczenie ABMT zostało zatwierdzonych, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi spostrzeżeniami6. Jednak częstotliwość zatwierdzania pacjentów włączonych do tych badań klinicznych była różna w przypadku płatników osób trzecich, wydaje się, że niewiele ma związku z dostępnymi informacjami medycznymi lub naukowymi i często wydawała się arbitralna i kapryśna. Z dwóch wniosków skierowanych do tego samego ubezpieczyciela przez podobnych pacjentów w tym samym protokole, jedno żądanie może zostać zatwierdzone, a drugie odrzucone.
Te recenzowane, dofinansowane z dotacji badania kliniczne przeprowadzone w ośrodku akademickim wybrały pacjentów na kosztowną technologię badawczą w oparciu o kryteria medyczne i oparte na protokołach. Szpital akademicki centrum medycznego starał się zapewnić opiekę badawczą odpowiednim pacjentom, niezależnie od ich pokrycia finansowego. Takie podejście zaowocowało znacznym obciążeniem finansowym szpitala związanym z niezapłaconymi rachunkami w tym badaniu. Tylko 11 kwalifikujących się pacjentów z ocenianej 533 nie przeszło następnie transplantacji po odmowie pokrycia. Jednak dla pacjentów, którym odmówiono ubezpieczenia i którzy ostatecznie przeszli ABMT, zaległe rachunki medyczne i opieka charytatywna wyniosły ponad 2 miliony dolarów.
Wiele polis ubezpieczeniowych i planów świadczeń zawiera wykluczenia do eksperymentalnego leczenia. Początki tego szeroko stosowanego przepisu są niejasne, ale ogólnie przyjmuje się, że wymagając, aby terapie spełniały minimalnie dopuszczalne standardy w środowisku medycznym, ubezpieczyciele unikają zapewniania ubezpieczenia bezwartościowych terapii22, 19
[przypisy: żaneta płudowska, specjalistyka opole, medicenter łowicz ]