Różnice w zatwierdzaniu przez firmy ubezpieczeniowe ubezpieczenia autologicznego przeszczepu szpiku kostnego w przypadku raka piersi ad

Decyzje ubezpieczeniowe dotyczące 135 pacjentów nadal były w toku, gdy grupa badawcza została utworzona, a 3 pacjentów sami płacili za leczenie. Pacjenci ci zostali wykluczeni z dalszej analizy, pozostawiając 533 pacjentów w końcowej grupie badanej. Nie zastosowano innej metody selekcji. Protokoły leczenia
Pacjenci mieli raka piersi w stadium II, III lub IV, co udokumentowano metodami histologicznymi. Na podstawie wstępnego zebrania historii i badania fizykalnego, pacjenci zostali wybrani jako kandydaci do zapisania się w protokołach zatwierdzonych przez proces przeglądu naukowego w Kompleksowym Centrum Walki z Rakiem oraz przez instytucjonalną komisję rewizyjną. Dwieście dziewięć z 378 pacjentów, którzy otrzymali przeszczep szpiku kostnego, zostało włączonych do prospektywnych randomizowanych badań klinicznych u pacjentów z pierwotnym rakiem piersi o wysokim ryzyku lub wczesnym, wrażliwym na chemioterapię przerzutowym rakiem piersi. Sto trzydzieści dwa pacjenci otrzymali takie same leczenie dużą dawką w badaniach fazy 2 dla wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi6 lub wczesnych zmian przerzutowych obejmujących zarówno narządy wewnętrzne, jak i kości. Pozostałych 37 pacjentów leczono w badaniach fazy oceniając alternatywne programy chemioterapii w dużych dawkach z powodu przerzutowego raka piersi. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Nasz program nie traktował pacjentów, którzy nie byli zapisani w zatwierdzonym badaniu.
Każdy protokół z wyjątkiem badań fazy obejmował przebieg indukcji dwóch do czterech cykli chemioterapii konwencjonalnej podawanej przez okres około trzech miesięcy przed ABMT. Pacjenci z rakiem piersi w stadium II lub IIIA otrzymywali cztery cykle cyklofosfamidu, doksorubicyny i fluorouracylu16, a pacjenci z chorobą stopnia IIIB lub IV otrzymywali doksorubicynę, fluorouracyl i metotreksat (AFM) 17 na zmienną liczbę kursów (od dwóch do czterech). ) aż do uzyskania najlepszej odpowiedzi.
Proces predeterminacji
W momencie wstępnej oceny lub wkrótce potem, pacjenci, którzy zostali uznani przez zespół transplantologiczny za odpowiednich kandydatów do protokołu, otrzymali numer telefonu osoby w naszym biurze biznesowym w celu ułatwienia procesu ustalania z góry.
Urzędnik ds. Przedsiębiorczości uzyskał od pacjenta lub rodziny informacje na temat swojej podstawowej firmy ubezpieczeniowej. Następnie biuro handlowe skontaktowało się z przedstawicielem ds. Zasiłków w tej firmie i poprosiło o ustalenie zgody na przeszczep szpiku kostnego w przypadku raka piersi. Po tym wezwaniu telefonicznym wysłano list do ubezpieczyciela, który zawierał odpowiednie kody z obecnej terminologii medycznej lekarzy, 18 szacunkowych opłat, wstępną ocenę kliniczną pacjenta, list stwierdzający konieczność medyczną oraz pakiet informacji zawierający przedruki z literatury oraz danych instytucjonalnych i protokołów dotyczących wyników, gdy są one odpowiednie i dostępne. Kopia protokołu i formularz zgody zostały dostarczone na żądanie. Poproszono o pisemne potwierdzenie zgody lub odmowy ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie odmowy były rutynowo wnoszone na piśmie przez lekarza prowadzącego do dyrektora medycznego firmy ubezpieczeniowej.
W tym czasie pacjent przeszedł chemioterapię indukcyjną przed eksplantacją i oceny zgodnie z protokołem
[przypisy: medicenter łowicz, stolec ołówkowaty, specjalistyka opole ]